Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van www.zuiver-eten.nl. De term “Zuiver Eten” omvat alleen de website Zuiver Eten.

De gebruiker van Zuiver Eten wordt in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid met de term “Gebruiker” of “je”.

De term Opdracht / Overeenkomst duidt aan: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

De term Opdrachtgever duidt aan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

De term Opdrachtnemer duidt aan: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers.

De term Werkzaamheden duidt aan: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van Gebruiker.

Zuiver Eten wordt aangeboden door Zuiver Eten, hierna aangeduid met “wij”, “ons” op “Opdrachtnemer”. Wij zijn gevestigd te Landsmeer en ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 69097623. Wij zijn per mail bereikbaar via info@zuiver-eten.nl.
Wij hebben het recht om naar eigen inzicht aanpassingen te doen aan de content of functionaliteiten van Zuiver Eten.

Wij hebben het recht om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Gebruik van Zuiver Eten impliceert instemming met de Gebruiksvoorwaarden. Als Gebruiker het niet eens is met de Gebruiksvoorwaarden zoals die op enig moment luiden, is Gebruiker niet meer gerechtigd om Zuiver Eten te gebruiken.
Wanneer je in Zuiver Eten verbinding maakt met externe sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram & Twitter is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde-partijen.

Betaalde diensten
Zuiver Eten geeft voedingsadvies aan organisaties en is voor communicatiewerkzaamheden beschikbaar. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Bij annulering van de bevestigde Opdracht/bijeenkomst/congres/conferentie van een geaccordeerde opdracht worden de voorbereidende werkzaamheden gefactureerd. Indien 2 weken vóór de bijeenkomst/congres/conferentie wordt geannuleerd door de Opdrachtgever zal er geen restitutie van het resterende honorarium plaatsvinden.

Zuiver Eten is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van Zuiver Eten.

Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het versturen van de factuur door de Opdrachtnemer.
De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een extra termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 28-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Opdrachtnemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Opdrachtnemer kan ten voordele van de Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Auteursrecht
Op alle eigen geproduceerde content op Zuiver Eten is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht is onder te verdelen in:
openbaarmakingsrecht: Zuiver Eten bepaalt hoe de content wordt gepubliceerd. Niemand mag zonder nadrukkelijke toestemming van Zuiver Eten content plaatsen in alle online (waaronder o.a. blogs, fora) & offline media (waaronder o.a. magazines, tijdschriften, kranten) en andere media(dragers);
kopieerrecht: zonder nadrukkelijke toestemming van Zuiver Eten content kopiëren en publiceren op enigerlei;
persoonlijkheidsrecht: niet veranderen van de oorspronkelijke auteur en bron;
indien wij constateren dat inbreuk is gepleegd op ons auteursrecht dan hanteren wij een schadevergoeding tarief van €2,50 (excl. btw) per woord. Dit bedrag kan eventueel vermeerderd worden met juridische kosten indien wij genoodzaakt zijn om deze stappen te nemen.

Klachtenregeling
Wanneer Gebruiker of Opdrachtgever een klacht heeft over Zuiver Eten kan per mail contact worden opgenomen via info@zuiver-eten.nl.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer. De consument dient de Opdrachtnemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Contactinformatie
Zuiver Eten
Pijlstaartweg 8
1121 GA Amsterdam
info@zuiver-eten.nl

Disclaimer
De informatie op Zuiver Eten is gebaseerd op onze eigen mening en normen en waarden. Deze zijn beïnvloed door opleiding, werkervaring als diëtist en leefstijlcoach en (evidence-based) literatuur. Zuiver Eten staat los van de huidige opdrachtgevers.

De informatie of waarderingen van Zuiver Eten kunnen niet worden opgevat als aankoopadvies of een advies over de gezondheid van voedsel. Gezond eten wordt bepaald door vele factoren. Denk aan variatie, voedingspatroon, portiegrootte, bereidingswijze en productsamenstelling. Verder is bijvoorbeeld ook gezondheid, gewicht, allergieën en erfelijke aanleg van belang of iets gezond is. Gebruiker zelf is verantwoordelijk voor de beoordeling of een bepaald product voor hem of haar gezond is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid terzake foutieve informatie.